سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
عضو هیئت علمی 
1379/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات 
عضو گروه تاریخ 
1385/07/01 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی 
ریاست 
1387/06/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاههاى اصفهان و تهران 
مدرس 
1359/07/01 
 
معارف اسلامى و تاریخ اسلام